Can Gramunt és la primera rehabilitació integral a Catalunya que aconsegueix una certificació energètica “A” amb zero emissions.

El complex es basa 100% en energies renovables per a la calefacció i l’escalfament de l’aigua i és independent de la xarxa elèctrica. Els materials utilitzats son naturals i de l’entorn, i s’aprofita l’aigua de pluja.

casa

separador

envolvent

L’envolvent

El primer pas cap a un edifici de zero energia és sempre la reducció de la demanda d’energia, sobretot respecte a la pell de l’edifici. Per això hem aïllat façanes, terres i cobertes amb gruixos molt superiors al que demana la normativa vigent. Les finestres i portes són de molt alta qualitat, tant el vidre com el marc, amb una estanquitat a l’aire elevada. A més, hem utilitzat materials naturals i de baix impacte ambiental: a la façana plafons de canyes de riu, a les cobertes cel·lulosa insuflada i plafons de fibra de fusta. Les finestres i portes son totes amb marc de fusta de làrix. Per evitar el sobreescalfament a l’estiu, totes les obertures a Sud estan protegides de la radiació solar per porticons de lames de làrix, i les cobertes son ventilades.

separador

plaquesfotovoltaiques

Energia solar fotovoltaica

A la masia s’ha optat per un sistema autònom d’energia solar. Els 30m2 de mòduls fotovoltaics, ubicats a la coberta del que abans era el cub -el lloc on es trepitjava el raïm-, produeixen el total de l’energia elèctrica que requereix la casa. Una bancada de bateries dóna seguretat de servei per si el sol s’amaga uns quants dies seguits. Tots els electrodomèstics són de classe A++ i superior, la il·luminació de LEDs, les bombes per moure aigua – per exemple per netejar la piscina – de baix consum.

separador

solar termica

Energia solar tèrmica

Actualment a Catalunya, tot edifici de nova construcció o de renovació integral ha de tenir un sistema d’energia solar tèrmica per aportar una bona part de la calor per escalfar l’aigua sanitària. A Can Gramunt hem instal·lat més que el doble de superfície de captadors solars amb l’objectiu de també aportar més del 50% de la calefacció amb energia solar. Tots els apartaments compten amb parets o terres radiants per aportar la calor a les estances. Això te molts avantatges, però sobretot permet un màxim aprofitament de l’energia solar, ja que al disposar de grans superfícies, la temperatura de l’aigua al sistema de calefacció pot ser de tant sols 35-40ºC; una temperatura, que també a l’hivern, s’aconsegueix de seguida amb els captadors tèrmics.

separador

biomassa

Biomassa

Com que el sol no arriba a satisfer tota la demanda de calefacció i a l’hivern tampoc d’aigua calenta sanitària, es disposa d’una caldera de biomassa com a suport. La caldera es alimentada per pel·lets, un granulat amb aspecte de pinso, que consisteix en restes de fusta premsada a una mida estàndard per aconseguir un òptim rendiment energètic. Aquest sistema ens permet aconseguir el 100% d’energies renovables a nivell de calor, amb un màxim confort, tant pels hostes com per nosaltres, ja que el sistema funciona totalment automatitzat. Gràcies al bon aïllament de l’envolvent de l’edifici i també dels conductes d’aigua, passem l’hivern amb molt poc combustible, i poques emissions !

separador

Materials

Materials de construcció

En la reforma de la masia s’ha tingut especial cura en l’ús de materials naturals. On era possible s’ha mantingut l’estructura existent i s’ha reutilitzat el màxim possible dels materials: les toves i teules de les cobertes, però també les pedres naturals per construir el segon pis de la masia, són exclusivament reaprofitades de murs enderrocats al recinte. Les baranes dels balcons son comprades a un centre de desguàs, recomposades i pintades, i la seva mida ha determinat les amplades dels balcons. Tots els elements estructurals son de fusta, els aïllaments tèrmics de plafons de canya de riu, de fibres de fusta o de cel·lulosa. L’acabat interior és 100% natural, i només consisteix en argila excavada al mateix terreny, sorra i aigua.

separador

aigua

El cicle de l’aigua

L’única connexió de subministrament que te la masia és la de l’aigua de boca, per motius de salut i seguretat de servei. Tot i així es recull l’aigua pluvial de les cobertes principals i s’emmagatzema en cisternes restaurades de la masia: a l’entrada, sota la terrassa del Romaní, i a l’antic cup. Aquesta aigua alimenta les cisternes dels inodors i el sistema de rec del jardí. Les aigües residuals es tracten de forma natural en un llot de canyes adjacent a la casa, i l’aigua sobrant s’infiltra al freàtic.